Wprowadzenie

REGULAMIN

obrad Walnego Zebrania Członków

stowarzyszenia

POLSKA FEDERACJA SQUASHA

 

§1.

Niniejszy Regulamin obrad Walnego Zebrania Członków (dalej zwany „Regulaminem”), uchwalony na podstawie §18 ust.4 statutu Polskiej Federacji Squasha, określa zasady obrad Walnych Zebrań Członków stowarzyszenia Polska Federacja Squasha z siedzibą w Warszawie, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000133701 (zwane dalej „Stowarzyszeniem”).

 

§2.

REJESTRACJA

1. Członkowie Stowarzyszenia, którzy chcą wziąć udział w obradach Walnego Zebrania Członków, powinni stawić się w wyznaczonym w zawiadomieniu miejscu nie później, niż na 15 minut przed wyznaczonym terminem obrad, w celu uprzedniego dokonania czynności rejestracyjnych.

2. Członek Stowarzyszenia, który chce wziąć udział w obradach Walnego Zebrania Członków, powinien podpisać listę obecności wyłożoną przy wejściu do pomieszczenia, które zostało wyznaczone na miejsce danego Walnego Zebrania.

3. Członkowie Stowarzyszenia przy podpisywaniu listy pobierają od osoby wyznaczonej przez władzę Stowarzyszenia zwołującą Walne Zebranie karty do głosowania tajnego i kwitują ich odbiór.

4. Karty do głosowania tajnego przeznaczone dla członków założycieli i członków zwyczajnych różnią się kolorystycznie od kart do głosowania tajnego przeznaczonych dla członków honorowych i członków wspierających. Członek Stowarzyszenia dostaje liczbę kart do głosowania odpowiednią do maksymalnej przewidzianej liczby uchwał, które mogą być podjęte z jego udziałem  w głosowaniu tajnym.

5. W przypadku, gdy w toku obrad okaże się, że zaistnieje potrzeba podjęcia w głosowaniu tajnym większej liczby uchwał, aniżeli przydzielono kart do głosowania, osoba o której mowa w ust.3 wyda w odpowiedniej ilości dodatkowe karty do głosowania. W celu wydania dodatkowych kart, przewodniczący może zarządzić dodatkową przerwę, niezależnie od przerwy wskazanej w § 6 ust.5.

 

§3.

OTWARCIE ZEBRANIA

1. Walne Zebranie Członków otwiera o ustalonej godzinie wyznaczony przez władzę zwołującą Zebranie członek tej władzy („tymczasowy przewodniczący”). Jeżeli na podstawie listy o której mowa w §2 ust.2 Regulaminu stwierdzi on, że w Zebraniu bierze udział mniej niż połowa członków zwyczajnych i członków założycieli Stowarzyszenia, tymczasowy przewodniczący ogłasza przesunięcie terminu Walnego Zebrania o 60 minut.

2. W czasie 60 minut, o których mowa w ust.1, członkowie Stowarzyszenia chcący wziąć udział w Walnym Zebraniu Członków mogą dokonywać czynności rejestracyjnych o których mowa w §2  ust.2 i 3.

3. Po upływie 60 minut o których mowa w ust.1, tymczasowy przewodniczący otwiera Walne Zebranie Członków bez względu na liczbę członków biorących udział w Walnym Zebraniu.

 

§4.

WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO, SEKRETARZA I KOMISJI SKRUTACYJNEJ

1. Tymczasowy przewodniczący wzywa zgromadzonych do zgłaszania kandydatów na przewodniczącego Zebrania, sekretarza oraz członków dwuosobowej komisji skrutacyjnej. Na sekretarza oraz na członków komisji skrutacyjnej mogą być powołane osoby niebędące członkami Stowarzyszenia.

2. Po zgłoszeniu kandydatów przewodniczący zarządza głosowanie tajne w przedmiocie ich wyboru. Uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego, sekretarza i członków komisji skrutacyjnej zapadają zwykłą większością głosów zgromadzonych członków Stowarzyszenia. W razie równości głosów decyduje głos tymczasowego przewodniczącego. W przypadku, gdy jest więcej kandydatów do objęcia danej funkcji – daną funkcję obejmują ci spośród kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów.

3. Po dokonaniu wyboru przewodniczącego – dalsze obrady prowadzi przewodniczący Walnego Zebrania Członków. Przewodniczący może korzystać z pomocy prawników oraz innych ekspertów obecnych na Zebraniu. Przewodniczący podpisuje listę obecności członków Stowarzyszenia.

4. W razie nie dokonania wyboru komisji skrutacyjnej, jej czynności wykonuje przewodniczący.

5. Jeżeli na Zebraniu są obecne osoby inne niż członkowie Stowarzyszenia i ich przedstawiciele, przewodniczący informuje o ich obecności.

 

§5.

DOKUMENTOWANIE OBRAD

1. Przebieg obrad jest protokołowany przez sekretarza. Projekt protokołu dostarcza tymczasowy przewodniczący. Do czasu powołania sekretarza, protokół sporządza tymczasowy przewodniczący.

2. Protokół z zakończonych obrad podpisuje co najmniej przewodniczący, tymczasowy przewodniczący, sekretarz oraz członkowie komisji skrutacyjnej. Protokół może zostać sporządzony w więcej niż jednym egzemplarzu.

3.  Oryginał protokołu wraz z załącznikami przechowuje Zarząd Stowarzyszenia.

4. Skan protokołu wraz z załącznikami jest publikowany w terminie 7 dni od dnia zakończenia obrad na stronie internetowej Stowarzyszenia.

5. Na żądanie członka Stowarzyszenia Zarząd Stowarzyszenia sporządza i doręcza mu odpis protokołu poświadczony przez siebie za zgodność z oryginałem. Zarząd może uzależnić sporządzenie i wydanie odpisu protokołu od uiszczenia przez członka Stowarzyszenia niezbędnych kosztów sporządzenia i wydania odpisu.

 

§6.

PRZEBIEG OBRAD

 

1. Obrady odbywają się według porządku obrad zaproponowanego przez władzę Stowarzyszenia zwołującą Zebranie w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zebrania Członków, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych przez Walne Zebranie Członków.

2. Obrady prowadzi przewodniczący.

3. Uczestnik Walnego Zebrania będący członkiem Stowarzyszenia ma prawo zgłosić uwagi do każdego kolejnego punktu porządku obrad aktualnie rozpatrywanego. Uczestnik, który chce zabrać głos, winien zasygnalizować to przewodniczącemu przez podniesienie ręki. Głosu udziela przewodniczący. Przewodniczący zarządza zaprotokołowanie uwag mających merytoryczne znaczenie dla danego punktu obrad. Przewodniczący może odebrać głos uczestnikowi Zebrania, w szczególności, gdy wypowiedź dotyczy spraw nieobjętych zakresem wniosku o udzielenie głosu lub wykracza poza porządek obrad lub narusza prawo lub dobre obyczaje lub też uniemożliwia prawidłowe prowadzenie obrad.

4. Przewodniczący może udzielić głosu obecnym na Zebraniu członkom Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz zaproszonym prawnikom i ekspertom poza kolejnością. W pozostałym zakresie stosuje się ust.3.

5.  Przewodniczący może z inicjatywy własnej lub na wniosek uczestników Zebrania zarządzać w uzasadnionych wypadkach krótkie, nie dłuższe niż 30- minutowe przerwy porządkowe w obradach, nie więcej jednak niż dwie w ciągu obrad. Zarządzanie przerw powinno następować w sposób nie utrudniający członkom Stowarzyszenia wykonywania ich praw. Ponadto przewodniczący podejmuje inne decyzje porządkowe.

6. Wszelkie wątpliwości regulaminowe rozstrzyga przewodniczący.

7. Po wyczerpaniu porządku obrad, z uwzględnieniem wolnych wniosków zgłaszanych przez uczestników Walnego Zebrania będących członkami Stowarzyszenia, przewodniczący zamyka obrady Walnego Zebrania Członków.

 

§7.

ZASADY GŁOSOWANIA

1. Zasady głosowania określa statut Stowarzyszenia oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.

2. Uczestnik Walnego Zebrania może oddać w danym głosowaniu głos „za” albo „przeciw” albo „wstrzymujący się”.

3. Wszelkie uchwały, z wyjątkiem uchwał wskazanych w ust. 5, 6, 7, 8 i 9, zapadają w głosowaniu jawnym i zwykłą większością głosów. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego; jeżeli przewodniczący wstrzymał się od głosu, jest to równoznaczne z niepodjęciem uchwały.

4. W głosowaniu mają prawo brać udział wszyscy obecni na Zebraniu członkowie Stowarzyszenia – członkowie założyciele, członkowie zwyczajni, członkowie wspierający i członkowie honorowi, z zastrzeżeniem uchwał o których mowa w ust.6. Każdy członek Zebrania uprawniony do głosowania ma w danym głosowaniu jeden głos.

5. Uchwały odwołujące członków władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu tajnym, większością 2/3 głosów. Po zakończeniu tego głosowania, jeżeli podjęto uchwałę o odwołaniu danego członka – uchwała odniesie skutek, jeżeli większość spośród obecnych na zgromadzeniu członków założycieli wyrazi aprobatę dla podjętej uchwały. Wyrażanie aprobaty odbywa się jawnie.

6. Uchwały powołujące członków władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów. W głosowaniu tym nie biorą udziału członkowie wspierający i członkowie honorowi. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego. W przypadku, gdy jest więcej kandydatów do danej władzy niż miejsc w tej władzy, członkami władzy zostają ci spośród kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów, z zastrzeżeniem ust.7.

7.  Wybór członków Zarządu przeprowadza się w ten sposób, iż po ustaleniu przez Zebranie liczby członków Zarządu danej kadencji są zgłaszani osobno kandydaci na każde stanowisko członka Zarządu. Następnie wyboru na dane stanowisko członka Zarządu dokonuje się spośród kandydatów na to stanowisko. Na dane stanowisko członka Zarządu zostaje wybrany ten kandydat, który uzyska najwięcej głosów. 

8. Uchwały udzielające lub odmawiające członkom Zarządu skwitowania, a także inne uchwały dotyczące odpowiedzialności członków władz wobec Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego. Jednakże jeżeli Komisja Rewizyjna wnioskowała o nieudzielanie skwitowania lub jeśli w czasie upływającej kadencji członkowi władz zarzuca się złamanie statutu, to absolutorium musi zostać udzielone większością 2/3 głosów.

9. Uchwały zmieniające statut oraz uchwały w przedmiocie rozwiązania Stowarzyszenia zapadają większością 2/3 głosów w głosowaniu jawnym. Po zakończeniu tego głosowania, jeżeli podjęto uchwałę o zmianie statutu lub o rozwiązaniu Stowarzyszenia – uchwała odniesie skutek, jeżeli większość spośród obecnych na zgromadzeniu członków założycieli wyrazi aprobatę dla podjętej uchwały. Wyrażanie aprobaty odbywa się jawnie.

10. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie jednej ręki lub karty do głosowania jawnego. Przewodniczący najpierw wzywa do podniesienia ręki głosujących „za” uchwałą, następnie „przeciw” a na koniec „wstrzymujących się”.

11. Głosowanie tajne odbywa się przez wypełnienie karty do głosowania. Głosujący „za” – wpisuje na karcie literę „Z”; głosujący „przeciw” – wpisuje na karcie literę „P”; wstrzymujący się od głosu – wpisuje na karcie literę „W” lub wypełnia prawidłowo przygotowaną kartę do głosowania tajnego. W przypadku uchwał o których mowa w ust.6 i 8 – przewodniczący dodatkowo opatruje kartę do głosowania słowem „przewodniczący”.

11. Głosowania zarządza przewodniczący.

12. Czuwaniem nad oddawaniem głosów w sposób zgodny ze statutem i niniejszym Regulaminem, zbieraniem głosów oddanych w głosowaniu tajnym oraz zliczaniem głosów zajmuje się komisja skrutacyjna. Po zliczeniu głosów komisja skrutacyjna przekazuje wynik głosowania przewodniczącemu. Przewodniczący ogłasza wynik głosowania oraz dokonuje interpretacji wyniku głosowania, a także zarządza ewentualnie dodatkowe czynności wymagane dla podjęcia uchwały w danej sprawie zgodnie z ust.3,5, 6, 7, 8 i 9.

13. Przewodniczący czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania. W przypadku, gdy przewodniczący podejmie uzasadnione podejrzenie, iż w toku głosowania doszło do nieprawidłowości (np. dana osoba oddała dwa głosy), przewodniczący zarządzi powtórzenie głosowania.

§8.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Władza Stowarzyszenia zwołująca Zebranie zapewnia obsługę organizacyjno-techniczną i prawną Zebrania.

2. Wszelkie sprawy dotyczące obradowania a nie uregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Zebranie w drodze głosowania.

3. Niniejszy Regulamin został uchwalony na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia w dniu 1 lutego 2009 roku i wchodzi w życie z chwilą jego uchwalenia.

Niniejszy Regulamin obowiązuje również na Walnym Zebraniu Członków zwołanym w dniu 1 lutego 2009 roku, począwszy od punktu porządku obrad następującego po punktach dotyczących uchwalenia niniejszego Regulaminu.

4. Oryginał Regulaminu przechowuje Zarząd Stowarzyszenia.

5.Skan Regulaminu jest udostępniany na stronie internetowej Stowarzyszenia.

6. Na żądanie członka Stowarzyszenia, Zarząd Stowarzyszenia sporządza i doręcza mu odpis Regulaminu poświadczony przez siebie za zgodność z oryginałem. Zarząd może uzależnić sporządzenie i wydanie odpisu Regulaminu od uiszczenia przez członka Stowarzyszenia niezbędnych kosztów sporządzenia i wydania odpisu.

 

Warszawa, dnia 1 lutego 2009 roku

 

 

___________________________________________________

przewodniczący Walnego Zebrania Członków w dniu 1 lutego 2009 roku

 

___________________________________________________

tymczasowy przewodniczący Walnego Zebrania Członków w dniu 1 lutego 2009 roku

 

___________________________________________________

sekretarz Walnego Zebrania Członków w dniu 1 lutego 2009 roku

 

___________________________________________________

członek komisji skrutacyjnej na Walnym Zebraniu Członków w dniu 1 lutego 2009 roku

 

___________________________________________________

członek komisji skrutacyjnej na Walnym Zebraniu Członków w dniu 1 lutego 2009 roku

 

Partnerzy oficjalni

Współsponsorzy Polskiej Reprezentacji Squasha

Sponsor strojów Reprezentacji Polski

Partnerzy medialni

Oficjalna piłka PFS

Partner