Organizacja Turniejów

1. Organizator chcąc zorganizować turniej rangi B lub C powinien:

a. wypełnić poprawnie, podpisać wniosek turniejowy (będący załącznikiem nr 2 RRI) i przesłać go do biura PFS na adres biuro@pfs.com.pl,

b. odebrać mail potwierdzający zgłoszenie wniosku (Biuro wysyła takie potwierdzenie mailem zwrotnym do godziny 11 następnego dnia roboczego),

c. wszystkie zmiany dotyczące turnieju przesyłać na podpisanym formularzu „Zgłoszenie turnieju – zmiany” (będącym Załącznikiem nr 2a niniejszego Regulaminu),

d. opłacić terminowo (zgodnie z datą na nocie księgowej) należność związaną z opłatą turniejową – na podstawie noty księgowej wystawionej przez biuro PFS, opłaty zgodne z Załącznikiem nr 6 RRI,

e. przesłać do biura PFS Protokół zamknięcia list startowych w wymaganym terminie – po zamknięciu list startowych, a przed losowaniem. W przypadku zamykania list startowych poszczególnych kategorii w różnych terminach Protokół zamknięcia list startowych powinien być wysłany dla każdej kategorii osobno. Wymagane jest przesłanie podpisanej pierwszej zakładki „Dane turnieju”, oraz wymagane jest przesłanie wszystkich pozostałych zakładek (preferowany format MS-Excel). Wymóg przesłania do biura PFS Protokołu zamknięcia list startowych nie dotyczy turniejów rangi C,

f. przeprowadzić turniej zgodnie z zasadami RRI,

g. przesłać do biura PFS Protokół Turniejowy w wymaganym terminie. Wymagane jest przesłanie podpisanej pierwszej zakładki „Dane turnieju”, oraz wymagane jest przesłanie wszystkich pozostałych zakładek zawierających istotne informacje o turnieju (preferowany format MS-Excel),

h. wnieść opłatę na cele statutowe za zawodników turnieju – na podstawie noty księgowej wystawionej przez biuro PFS.

2. Na turnieje rangi A, DMP oraz IMP są ogłaszane przetargi.

3. Kalendarz rozgrywek zawierający terminy najważniejszych turniejów sezonu, tj. m.in. IMP, DMP, turniejów rangi A i terminy poszczególnych rozgrywek PLS jest opublikowany na stronie http://pfs.com.pl/turnieje/kalendarz-rozgrywek-2017-18.html.

4. Kalendarz turniejów jest aktualizowany na bieżąco przez biuro PFS i jest dostępny na stronie http://pfs.com.pl/turnieje/kalendarz-turniejow-pfs.html.

5. Turniej rangi B może być zgłoszony najpóźniej 3 tygodnie + 1 dzień (czyli 22 dni kalendarzowe) przed planowanym terminem jego rozegrania.

Turniej rangi B może być rozegrany w tym samym terminie co turniej rangi A tej samej kategorii (w podziale na kategorię seniorską/juniorską) jedynie pod warunkiem, że obiekt, w którym planowane jest rozegranie turnieju B położony jest w odległości co najmniej 200 km od obiektu, w którym będzie rozegrany turniej rangi A. Poziom rangi turnieju B może wynosić wtedy maksymalnie B1.

Turniej rangi C może być zgłoszony najpóźniej 1 tydzień + 1 dzień (czyli 8 dni kalendarzowych) przed planowanym terminem jego rozegrania.

6. Turniej rangi B/C nie może zostać zgłoszony w terminie turnieju IMP tej samej kategorii (w podziale na kategorię seniorską/juniorską).

7. Rezygnacja z organizacji Turnieju kategorii B lub C możliwa jest najpóźniej na 7 dni przed datą rozpoczęcia turnieju. W przypadku przełożenia turnieju na inny termin, wniesiona opłata za turniej zostanie uwzględniona przy tym turnieju w nowym terminie. W przypadku rezygnacji bez ustalenia nowego terminu, wniesiona opłata za organizację turnieju pozostaje w gestii Zarządu PFS.

8. Opłata Turniejowa za prawo do organizacji Turnieju kategorii B wynosi 200 zł.

9. Opłata Turniejowa za prawo do organizacji Turnieju kategorii C wynosi 100 zł.

10. Turniej damski i/lub juniorów może zostać rozegrany w innym dniu niż turniej OPEN przy czym termin ich rozegrania musi nastąpić w tym samym tygodniu (poniedziałek-niedziela).

11. Organizator w celu uatrakcyjnienia turnieju ma prawo starać się o podniesienie rangi rozgrywek przez nadanie wyższego współczynnika. Możliwość taka dotyczy turniejów rangi B i C.

12. Turniej z podniesioną rangą staje się – dla zgłoszonego turnieju odpowiednio rangi B lub C, turniejem rangi B+ lub C+.

13. Podniesienie współczynnika powinno być zgłoszone przez organizatora turnieju w momencie zgłaszania turnieju, ale dopuszcza się możliwość podniesienia współczynnika również później (lub jego anulację), nie później jednak niż 10 dni przed dniem rozegrania turnieju rangi B i nie później niż 5 dni przed dniem rozegrania turnieju rangi C.

14. Podniesienie rangi turnieju B kwalifikuje go do poziomu rangi o jeden stopień wyższej niż wynika to z wyliczonego współczynnika. Dla turnieju rangi C będzie to zmiana poziomu na C0.

15. Organizator turnieju zgłaszając podwyższenie rangi turnieju zobowiązuje się do wniesienia dodatkowej opłaty z tego tytułu oraz zobowiązuje się rozegrać turniej juniorski, w którym udział weźmie co najmniej 8-miu różnych graczy we wszystkich rozegranych juniorskich turniejach. W przypadku niespełnienia tego warunku, turniej nie zostanie sklasyfikowany jako turniej o podwyższonym współczynniku, a opłata z tytułu podwyższenia współczynnika nie zostanie zwrócona do organizatora. W przypadku powtarzania się tej sytuacji u danego organizatora, może on zostać również ukarany brakiem możliwości organizacji turniejów na okres 3 miesięcy.

16. Opłata za podniesienie współczynnika rangi turnieju (przeniesienie do wyższej klasy odpowiednio B+ lub C+) wynosi:

a. dla kat. B – 200 zł

b. dla kat. C – 100 zł
 

17. Protesty dotyczące nieprawidłowości w zgłaszaniu turniejów, tworzeniu listy startowej, procedurach występujących przed turniejem, przebiegu turnieju powinny być wnoszone do biura PFS zgodnie z obowiązującą procedurą składania protestów będącą załącznikiem nr 3 RRI.

Pełna treść Regulaminu Rozgrywek Indywidualnych.

 

Partnerzy oficjalni

Współsponsorzy Polskiej Reprezentacji Squasha

Sponsor strojów Reprezentacji Polski

Partnerzy medialni

Oficjalna piłka PFS

Partner