Organizacja Turniejów

1. Organizator chcąc zgłosić turniej rangi B lub C powinien:
a. wypełnić wniosek turniejowy (załącznika na dole) i przesłać go do biura PFS,
b. opłacić należność związaną z opłatą turniejową – na podstawie noty księgowej wystawionej przez biuro PFS,
c. przeprowadzić turniej zgodnie z zasadami RRI,
d. przesłać do biura PFS protokół turniejowy w wymaganym terminie,
e. wnieść opłatę na cele statutowe od zawodników turnieju – na podstawie noty księgowej wystawionej przez biuro PFS.
2. Na turnieje rangi A (8 w sezonie), DMP oraz IMP są ogłaszane przetargi.
3. Kalendarz rozgrywek zawierający terminy najważniejszych turniejów sezonu, tj. m.in. IMP, DMP, turniejów rangi A i terminy poszczególnych rozgrywek PLS jest opublikowany na stronie http://pfs.com.pl/turnieje/kalendarz-rozgrywek-sezon-2016-17.html.
4. Kalendarz turniejów jest aktualizowany na bieżąco przez biuro PFS i jest dostępny na stronie http://pfs.com.pl/turnieje/kalendarz-turniejow-pfs.html.
5. Turniej rangi B może być zgłoszony najpóźniej 3 tygodnie przed planowanym terminem jego rozegrania. Turniej rangi B może być rozegrany w tym samym terminie co turniej rangi A tej samej kategorii (w podziale na kategorię seniorską/juniorską) jedynie pod warunkiem, że obiekt, w którym planowane jest rozegranie turnieju B położony jest w odległości co najmniej 200 km od obiektu, w którym będzie rozegrany turniej rangi A.
Turniej rangi C może być zgłoszony najpóźniej 1 tydzień przed planowanym terminem jego rozegrania.
6. Turniej rangi B/C nie może zostać zgłoszony w terminie turnieju IMP tej samej kategorii (w podziale na kategorię seniorską/juniorską).
7. Rezygnacja z organizacji Turnieju kategorii B lub C możliwa jest najpóźniej na 7 dni przed datą rozpoczęcia turnieju. W przypadku przełożenia turnieju na inny termin, wniesiona opłata za turniej zostanie uwzględniona przy tym turnieju w nowym terminie. W przypadku rezygnacji bez ustalenia nowego terminu, wniesiona opłata za organizację turnieju pozostaje w gestii Zarządu PFS.
8. Opłata Turniejowa za prawo do organizacji Turnieju kategorii B wynosi 224 zł (opłata ta zawiera 12 piłek Dunlop) lub 145zł (bez piłek).
9. Opłata Turniejowa za prawo do organizacji Turnieju kategorii C wynosi 154 zł (opłata ta zawiera 12 piłek Dunlop) lub 75zł (bez piłek).
10. Opłatę turniejową Organizator uiszcza na konto PFS w momencie zgłaszania turnieju do kalendarza imprez.
11. Turniej damski i/lub juniorów może zostać rozegrany w innym dniu niż turniej OPEN przy czym termin ich rozegrania musi nastąpić w tym samym tygodniu (poniedziałek-niedziela).
12. Organizator w celu uatrakcyjnienia turnieju ma prawo starać się o podniesienie rangi rozgrywek przez nadanie wyższego współczynnika. Możliwość taka dotyczy turniejów rangi B i C.
13. Turniej z podniesioną rangą staje się – dla zgłoszonego turnieju odpowiednio rangi B lub C, turniejem rangi B+ lub C+.
14. Podniesienie współczynnika powinno być zgłoszone przez organizatora turnieju w momencie zgłaszania turnieju, ale dopuszcza się możliwość podniesienia współczynnika również później (lub jego anulację), nie później jednak niż 14 dni przed dniem rozegrania turnieju rangi B i nie później niż 7 dni przed dniem rozegrania turnieju rangi C.
15. Podniesienie rangi turnieju B kwalifikuje go do poziomu rangi o jeden stopień wyższej niż wynika to z wyliczonego współczynnika. Dla turnieju rangi C będzie to zmiana poziomu na C0.
16. Organizator turnieju zgłaszając podwyższenie rangi turnieju zobowiązuje się do wniesienia dodatkowej opłaty z tego tytułu oraz zobowiązuje się rozegrać turniej juniorski, w którym udział weźmie co najmniej 8-miu różnych graczy we wszystkich rozegranych juniorskich turniejach. W przypadku niespełnienia tego warunku, turniej nie zostanie sklasyfikowany jako turniej o podwyższonym współczynniku, a opłata z tytułu podwyższenia współczynnika nie zostanie zwrócona do organizatora. W przypadku powtarzania się tej sytuacji u danego organizatora, może on zostać również ukarany brakiem możliwości organizacji turniejów na okres 3 miesięcy.
17. Opłata za podniesienie współczynnika rangi turnieju (przeniesienie do wyższej klasy odpowiednio B+ lub C+) wynosi:
a. dla kat. B – 200 zł
b. dla kat. C – 100 zł
18. Protesty dotyczące nieprawidłowości w zgłaszaniu turniejów, tworzeniu listy startowej, procedurach występujących przed turniejem, przebiegu turnieju powinny być wnoszone do biura PFS zgodnie z obowiązującą procedurą składania protestów będącą załącznikiem nr 3 do niniejszych reguł.

theworldgames2017.com

Partnerzy oficjalni

Współsponsorzy Polskiej Reprezentacji Squasha

Sponsor strojów Reprezentacji Polski

Partnerzy medialni

Oficjalna piłka PFS

Partner prawny

Partner biurowy

Partner księgowy